социально-экономические права

БХК обр в КС по вопросу дискриминации отцов-военнослужащих в части реализации права на получение отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет

рус

Пытанні папярэджання сацыяльнага ўтрыманства ў кантэксце дасягнення Мэтаў Ўстойлівага Развіцця

25 верасня 2015 года дзяржавы-члены ААН аднагалосна прынялі «Парадак дня ў галіне Ўстойлівага Развіцця на перыяд да 2030 года», што замацоўвае 17 Мэтаў Ўстойлівага Развіцця. Рэспубліка Беларусь актыўна ўключылася ў працэс выканання Мэтаў, прызначаны Нацыянальны каардынатар.
 
Аналітычная запіска факусуецца на Мэце 1 «Паўсюдная ліквідацыя галечы ва ўсіх яе формах» і Мэце 5 «Забеспячэнне гендэрнай роўнасці і пашырэнне правоў і магчымасцяў усіх жанчын і дзяўчынак», дасягненне якіх прама звязана з палажэннямi Дэкрэта №3 "Аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства».
bel

Вопросы предупреждения социального иждивенчества в контексте достижения Целей Устойчивого Развития

25 сентября 2015 года государства-члены ООН единогласно приняли «Повестку дня в области Устойчивого Развития на период до 2030 года», закрепляющую 17 Целей Устойчивого Развития (ЦУР).  Республика Беларусь активно включилась в процесс выполнения ЦУР, назначен Национальный координатор.

Аналитическая записка фокусируется на Цели 1 «Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах» и Цели 5 «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек», достижение которых прямо связано с положениями Декрета №3  «О предупреждении социального иждивенчества» .

рус

Аналітычная запіска па пытанні міжнародных стандартаў у сферы прадастаўлення дапамогі па беспрацоўі, якія ўжываюцца да Беларусі як краіны-удзельніцы Міжнароднага пакта аб эканамічных, сацыяльных і культурных правах

Гэты дакумент уяўляе сабой кароткі аналіз міжнародных абавязацельстваў Рэспублікі Беларусь у галіне прадастаўлення дапамог па беспрацоўі, што з'яўляецца часткай права на сацыяльнае забеспячэнне, гарантаванага арт. 9 Міжнароднага пакта аб эканамічных, сацыяльных і культурных правах.
 
bel

Аналитическая записка по вопросу международных стандартов в сфере предоставления пособия по безработице, применяемых к Беларуси как государству-участнику Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах

Данный материал представляет собой краткий анализ международных обязательств Беларуси в области предоставления пособий по безработице, являющейся частью права на социальное обеспечение, гарантированного положением статьи 9 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.

рус

Даследаванне рэалізацыі некаторых эканамічных і сацыяльных правоў у Беларусі

Гэты дакумент закліканы акрэсліць канцэптуальныя рамкі даследавання, прысвечанага ажыццяўленню некаторых эканамічных і сацыяльных правоў у Беларусі. Ён апісвае існуючы кантэкст і тлумачыць выбар тэм. Дакумент апісвае абраны метадалагічны падыход і распавядае пра пастаўленыя мэты і задачы. На дадзеным этапе праца прысвечана толькі некаторым праблемным пытанням, якія можна падзяліць на тры наступныя тэмы: беспрацоўе, сацыяльнае забеспячэнне, прымусовая праца.

bel

Исследование реализации некоторых экономических и социальных прав в Беларуси

Настоящий документ призван очертить концептуальные рамки исследования, посвященного осуществлению некоторых экономических и социальных прав в Беларуси. Он описывает существующий контекст и поясняет выбор тем. Документ описывает избранный методологический подход и излагает поставленные цели и задачи. На данном этапе работа посвящена лишь некоторым проблемным вопросам, которые можно разделить по трем следующим темам: безработица, социальное обеспечение, принудительный труд.  

рус
Subscribe to RSS - социально-экономические права